De bijdrage van Compliance aan een organisatiecultuur gericht op lange termijn waardecreatie (7 feb 2017)

In de herziene NL Corporate Governance Code heeft het onderwerp organisatiecultuur een plaats gekregen. ‘Het bestuur stelt voor de vennootschap en de met haar verbonden onderneming waarden vast die bijdragen aan een cultuur gericht op lange termijn waardecreatie…’ en ‘ het bestuur stimuleert gedrag dat aansluit bij de waarden en draagt deze waarden uit door het tonen van voorbeeldgedrag..’

Al eerder heb ik verdedigd dat een cultuur gericht op lange termijn waardecreatie er een moet zijn van ‘openheid en aanspreekbaarheid’. In deze bijdrage wil ik stilstaan bij welke activiteiten binnen het vakgebied Compliance ondernomen kunnen worden om hieraan een bijdrage te leveren. lees meer…

 

De Compliance Officer; de moderne Japie Krekel? (4 jan 2017)

Eenieder die de serie ‘ the Good Wife’ volgt of heeft gevolgd, kan het zich wellicht herinneren; in het 5e seizoen krijgt echtgenoot bij aanstelling als gouverneur van Illinois te maken met een ethics committee die zich bezig houdt met de vraag of het gedrag van de gouverneur wel conform de ethische regels is. De voorzitster van deze committee ziet het als haar taak om als een soort ‘Japie Krekel’ persoonlijk de dagelijkse handel en wandel van de gouverneur tegen het licht te houden en waar nodig bij te sturen. U zult niet verbaasd zijn dat deze dame al snel waar mogelijk als ‘extern geweten’ omzeild wordt. Lees meer…

 

Een conflict op de werkvloer…daar zit u niet op te wachten, toch? (13 dec 2016)

Conflicten kunnen behoorlijk ontregelend werken. Ze brengen veel onrust, inefficiency en kosten met zich mee. Te denken valt aan bijvoorbeeld aan (kosten verbonden aan) verloren tijd, uitval, suboptimale besluitvorming, vertrek van ervaren personeel, etc.
Het leeuwendeel van de kosten worden gevormd door de exit- (56%) en de verzuimkosten (35%). Samen goed voor 91% van de conflictkosten. Uit onderzoek komt voort dat de gemiddelde kosten van arbeidsconflicten € 27.094,- bedragen. Lees meer...

 

En..heeft u al een klokkenluidersregeling? (18 okt. 2016)

Vanaf 1 juli j.l. zijn alle organisaties met meer dan 50 medewerkers verplicht om een klokkenluidersregeling te hebben, conform de wet Huis voor klokkenluiders. Bent u al zover? En, ging de OR er meer akkoord? Weet u nu dan ook wat u moet doen als er een klacht binnenkomt? En weten de medewerkers waar ze aan toe zijn als ze een klacht indienen? Weten de mensen tegen wie de klacht wordt ingediend dat ook? En hoe zit het met inhuurkrachten die voor u werken? En vertrouwenspersonen? Hebben zij helder wat hun rol is in dezen? Heeft u in uw regeling ook staan dat klagers ook naar ‘ buiten’ kunnen met hun klacht? Waarom eigenlijk? Lees meer…